Δικηγορικό Γραφείο Θανάση Παυλόπουλου & Συνεργατών

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο - Δικηγορικό Γραφείο Θανάση Παυλόπουλου

Εμπορικό Δίκαιο

"Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος έχει ως αντικείμενο όλες τις εμπορικές συναλλαγές."

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από τρέχοντα ζητήματα σύστασης εταιρειών, εταιρικής διακυβέρνησης και καθημερινής λειτουργίας των εταιρειών μέχρι σύνθετα ζητήματα διεθνών συναλλαγών, διαμόρφωσης εταιρικών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων συνεργασίας.

Ενδεικτικά:
 • Σύσταση Εταιρειών (one stop shop, Ι.Κ.Ε., A.E., E.Π.Ε., αφανείς εταιρείες κ.λπ).
 • Σύσταση off shore εταιρειών.
 • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών - ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
 • Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
 • Απορρόφηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και διάσπαση επιχειρήσεων.
 • Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
 • Ζητήματα Χρηματιστηρίου και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Νομικός έλεγχος εταιρειών (Due Diligence).
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών.
 • Σύσταση ομολογιακών δανείων, διαπραγματεύσεις με τράπεζες, πλήρης νομική υποστήριξη, εκχώρηση απαιτήσεων, δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής.
 • Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitization)
 • Θέματα Ανταγωνισμού.
 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής.
 • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου, μετοχικές συμβάσεις.
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) και δίκτυα franchise.
 • Ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ευθύνης για τα προϊόντα.
 • Ευθύνη παραγωγού και θέματα ασφάλειας προϊόντων τα οποία αφορούν παραγωγούς και διανομείς
 • Ζητήματα εταιρικής χρηματοδότησης σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Σύναψη και Διαχείριση εξασφαλιστικών συμβάσεων σύστασης ενεχύρων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2844/2000.

Υπερασπιζόμαστε με μαχητικότητα τα συμφέροντα των εντολέων μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

210 6470 902
Ζητήστε τη συμβουλή μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί.