Ίδρυση και τροποποίηση κάθε είδους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ).
Εμπορικές συμβάσεις κάθε είδους.
Πτωχεύσεις και εξυγιάνσεις εταιρειών.
Εταιρικές διαφορές.
Σήματα και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.